Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez zaprojektowanie i budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej (grawitacyjno-tłocznej) na terenie Gminy Łomianki współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Liczba planowanych przyłączy wodociągowych - 177szt, liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych 42szt, planowana wartość zwiększonej objętości oczyszczonych ścieków w wyniku realizacji operacji - 6 742m3/rok.

Liczba planowanych odbiorców operacji, korzystających z ulepszonej infrastruktury wodociągowej – 531szt i infrastruktury kanalizacyjnej 126szt.


 

         Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyznał ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. dotację w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW na lata 2014-2020 dla zadań:

  1. Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej, Kopciuszka, Sienkiewicza w Dziekanowie Bajkowym.
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej od skrzyżowania z ulicą Wiklinową do wysokości posesji 325.

Dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego wynosi 1 999 540 zł.

Całkowity koszt projektu: 3 889 813,13 zł, w tym koszty kwalifikowane stanowią 3 142 449,70 zł

 

Opcje strony

do góry