Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Fundusz Spójności

 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 

 

Fundusz Spójności (ang. Cohesion Fund ) nazywany również Funduszem Kohezji, jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej wdrażanym na poziomie wybranych państw, którego zasadniczym celem jest wspieranie spójności gospodarczej i społecznej. Należy jednak podkreślić, iż Fundusz Spójności nie należy do funduszy strukturalnych, ponieważ udzielana pomoc ma zasięg krajowy, a nie regionalny.

 

Historia powstania Funduszu Spójności

 

Fundusz Spójności powołany został na mocy Traktatu z Maastricht w roku 1991, a formalnie wszedł w życie w 1993r. Ostateczne zasady funkcjonowania Funduszu Spójności, określone zostały Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej Nr 1164/94 z 1994 roku. Dzień wejścia Polski do Wspólnoty Europejskiej otworzył nam drogę do korzystania z Funduszy Spójności. 

 

Główne założenia polityki spójności

 

- zmniejszenie różnic rozwojowych słabiej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej

- wspieranie innowacji i szkolnictwa zawodowego  

- wzmacnianie spójności gospodarczej, społecznej i przestrzennej z innymi krajami Unii

- dbałość o środowisko i ochronę powierzchni ziemi

 

Warunki otrzymania pomocy

 

Fundusz Spójności wspiera czasowo państwa członkowskie, których Produkt Narodowy Brutto (PNB) na jednego mieszkańca nie przekracza 90% średniej PNB dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Projekty finansowane z Funduszu Spójności powinny być  zgodnie z postanowieniami traktatów i polityki wspólnotowej w zakresie ochrony środowiska, transportu, w dziedzinie sieci transeuropejskich, polityki konkurencji oraz polityki zamówień publicznych.

 

Beneficjenci Funduszu Spójności

 

W sektorze transportu: PKP Polskie Koleje Liniowe S.A., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz  Ministerstwo Infrastruktury     

W sektorze środowiska: jednostki samorządu terytorialnego, zespoły jednostek samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Fundusz Spójności wspiera znaczące i strategiczne projekty w ramach ochrony środowiska i infrastruktury transportowej o wartości powyżej 10 mln euro. Wysokość udzielonej pomocy wynosi maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowanych.

 

Instytucje wdrażające i zarządzające Funduszem Spójności w Polsce  

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Instytucja Zarządzająca 

Ministerstwo Finansów – Instytucja Płatnicza   

Ministerstwo Środowiska – Instytucja Pośrednicząca I stopnia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej– Instytucja Pośrednicząca II stopnia 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Instytucja Pośrednicząca III stopnia

 

Wsparcie unijne na lata 2007-2013

 

Szacuje się, że w latach 2007-2013 Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej 67,3 miliardów euro. Na realizację  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zostanie przeznaczone 27,9 miliardy euro, co stanowi 41.9% całości środków polityki spójności dla naszego kraju.

 

Program środowiskowy w ramach Funduszu Spójności

 

W okresie finansowania 2007-2013 środki z Funduszu Spójności w Polsce przeznaczone są dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko POIiŚ. Głównym celem  programu jest „podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów, poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej”.

 

Osie priorytetowe w ramach programu POIiŚ: 

 

I. Gospodarka wodno-ściekowa

II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska  

IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 

VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN -T

VII. Transport przyjazny środowisku

VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

X.  Bezpieczeństwo energetyczne 

XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe

XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 

XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

XIV. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

XV. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności

Więcej informacji na temat Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko można znaleźć na stronie:

 

www.pois.gov.pl 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

Opcje strony

do góry