Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.

Historia ZWIK w Łomiankach

Początki….

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. rozpoczął działalność w 1995 roku jako zakład budżetowy. Podjął eksploatację powstałej w 1994 roku Stacji Uzdatniania Wody, 10 km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, która w 1997 r. została zmodernizowana i dostosowana do potrzeb odbioru ścieków z całego miasta. W 2005 roku ZBWiK w Łomiankach przekształcił się w Spółkę z o.o. przyjmując nazwę Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. Obecnie ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. eksploatuje sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz dwie Stacje Uzdatniania Wody wraz z ujęciami, a także oczyszczalnię ścieków. Spółka obsługuje obecnie ponad 6500 Klientów w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Obecnie….

Spółka rozszerzyła swoją działalność w zakresie badań jakości wody i ścieków. W 2014 r. powstało Laboratorium Badania Wody i Ścieków w Łomiankach, które wykonuje badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody oraz fizykochemiczne ścieków. W celu zapewnienia jak największej jakości usług, w laboratorium został wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO PN-EN 17025:2005.
W dniu 13 maja 2015 r. Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, co jest potwierdzeniem wiarygodności otrzymywanych wyników i umożliwia wykonywanie badań w obszarze prawnie-regulowanym. Uzyskanie certyfikatu Polskiego Centrum Akredytacji było możliwe dzięki stosowaniu w laboratorium nowoczesnego sprzętu oraz wiarygodnych metod analitycznych, a także pracy zaangażowanego personelu, stale podnoszącego swoje kwalifikacje.

W latach 2010-2016  Spółka realizowała przedsięwzięcie pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki – etap I i II” z wykorzystaniem unijnej dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-13.

W ramach Projektu zrealizowano:

 • Budowę 69 km kanalizacji sanitarnej (odcinki główne oraz odcinki łączące z posesjami);
 • Budowę 62 km sieci wodociągowej (odcinki główne oraz odcinki łączące
  z posesjami);
 • Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Łomiankach wraz z budową słonecznej suszarni osadów;
 • Modernizację i Rozbudowę SUW „Trylogia”;
 • Modernizację i Rozbudowę SUW „Fabryczna”;
 • Wykonano system monitoringu 47 istniejących dotychczas pompowni ścieków
  (nowe pompownie zostały również objęte monitoringiem w ramach kontraktów);
 • Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych;

 

Całkowity koszt realizacji Projektu (brutto)

109 515 300,52

Całkowity koszt realizacji Projektu (netto)

89 822 628,95

Kwota wydatków kwalifikowanych

65 758 025,38

Dofinasowanie Projektu

55 894 321,56

Stopień dofinansowania projektu

62%

 

Od 2017 roku Spółka realizuje trzeci etap przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki, który swym zakresem obejmuje budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Łomianek Dolnych, Kępy Kiełpińskiej Dziekanowa Leśnego i Dziekanowa Polskiego.

Od 2018 roku Spółka przystąpiła do prac projektowych dla IV etapu przedsięwzięcia
pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki”, który obejmuje pozostałe sołectwa na terenie gminy Łomianki.

W 2019 roku Spółka rozpoczęła nową działalność w sektorze usług komunalnych polegającą
na: całodobowym zimowym utrzymaniu Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym
w Łomiankach a także zajęła się odbiorem i transportem odpadów o kodzie 20 02 01 od mieszkańców.

W 2020 r. działalność Spółki w sektorze komunalnym została powiększona o utrzymanie czystości
na cmentarzach: wojennym i gminnym w Kiełpinie oraz utrzymaniu czystości na miejskich placach zabaw.

Wraz z  rozwojem sieci wodno-kanalizacyjnej Spółka wdraża nowoczesne systemy zarządzania infrastrukturą. Od 2017 roku Spółka realizuje projekt polegający na wprowadzeniu systemu zdalnego odczytu wodomierzy, który pozwoli dokonywać odczytów wodomierzy bez konieczności wchodzenia do domów Mieszkańców. Od 2020 roku Spółka wprowadza również system informacji zarządzania całą infrastrukturą, tj. sieciami stacjami uzdatniania wody oraz oczyszczalnią. System ten jest połączony z systemem informatycznym oraz bilingowym. Oba te projekty zostały dofinansowane w formie pożyczki z 30% umorzeniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Opcje strony

do góry